Aktywny samorząd

Pomagamy w realizacji następujących programów:

  • Aktywny Samorząd
  • Likwidacja barier w komunikowaniu się oraz barier technicznych

Poniżej przedstawiamy krótki opis warunków przystąpienia do uczestnictwa w poszczególnych programach. Szczegóły dotyczące terminów oraz warunków programu można znaleźć na stronach miejskich lub powiatowych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Program "Aktywny Samorząd"

W 2019 roku w programie „Aktywny samorząd” będzie można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie:

  • pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
  • dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

W Poznaniu (MOPR) wnioski będzie można składać od 1 czerwca do 31 sierpnia 2019 roku.
Na terenie Powiatu Poznańskiego (PCPR) wnioski można składać od 14 maja do 31 sierpnia 2019 roku.

Likwidacja barier w komunikowaniu się i barier technicznych

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z jej niepełnosprawności.

Przedmiotem dofinansowania jest zakup sprzętu lub wykonanie usług, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontakowanie się z otoczeniem.

Osoba, która chce ubiegać się o dofinansowanie powinna złożyć wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przy ul. Cześnikowskiej 18 w Poznaniu (tel. 61 860 99 32) lub właściwym dla swojego miejsca zamieszkania.

Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% ceny brutto kosztu urządzenia lub usługi. Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawców przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier.