Aktywny Samorząd oraz Likwidacja barier

Pomagamy w realizacji następujących programów:

Poniżej przedstawiamy krótki opis warunków przystąpienia do uczestnictwa w poszczególnych programach. Szczegóły dotyczące terminów oraz warunków programu można znaleźć na stronach miejskich lub powiatowych Ośrodków Pomocy Społecznej.


Program "Aktywny Samorząd"

W 2023 roku w programie „Aktywny samorząd” będzie można składać wnioski o dofinansowanie w zakresie:

W Poznaniu (MOPR) i w powiecie poznańskim wnioski można składać od 1 marca do 31 sierpnia 2023 roku.Likwidacja barier w komunikowaniu się i barier technicznych

O dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych może ubiegać się osoba niepełnosprawna, jeśli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z jej niepełnosprawności.

Przedmiotem dofinansowania jest zakup sprzętu lub wykonanie usług, które umożliwią albo w znacznym stopniu ułatwią osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych codziennych czynności bądź kontakowanie się z otoczeniem.

Wnioski można składać jedynie w formie elektronicznej poprzez system obsługi dofinansowań SOD.


Wnioski na likwidację barier w komunikowaniu się przyjmowane są przez cały rok, a decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania podejmowane są w kolejności napływania kompletnych wniosków, aż do momentu wyczerpania się środków finansowych Funduszu, przeznaczonych na dany rok kalendarzowy. Wysokość dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się wynosi do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.


Wnioskodawca zobowiązany jest do udziału środków własnych w wysokości stanowiącej minimum 20% ceny brutto kosztu urządzenia lub usługi. Ze środków Funduszu nie mogą być pokrywane koszty poniesione przez wnioskodawców przed podpisaniem z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie umowy na dofinansowanie likwidacji barier.